Skip to main content

Typgodkännanden

För väggnära placering av golvbrunnar och golvrännor gäller särskilda provnings- och godkännanderegler enl. Branschgodkännande för ” Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”, så kallade systemgodkännanden.

Följande kombinationer av Unidrain och specifika tätskiktssystem är godkända. Observera att det är olika materialkrav på tätskiktet beroende på hur golvbjälklaget och väggen är konstruerade, massivkonstruktion eller skivkonstruktion. Med massivkonstruktion avses betong, puts och/eller murverk. Med skivkonstruktion avses träkonstruktion med skivbeläggning eller avjämningsmassa.

För närmare förklaring om täthetsklasser VTgF, VTvF, VTg och VTv samt våtzoner ska information inhämtas från Byggkeramikrådets branschregler BBV under punkt 2. www.bkr.se
Europanorm EN 1253 för golvavlopp

Unidrain överensstämmer med den nya gemensamma europanormen för golvbrunn / golvavlopp EN1253.

Systemgodkännanden

Systemgodkända tätskiktsfabrikat är listade i alfabetisk rangordning nedan. Totalt finns det 18 leverantörer representerade med tätskiktssystem för installation i trä- och betongbjälklag. Ladda ner respektive monteringsanvisning och godkännandebevis under vald leverantör för din installation.

Branschregler

Sammanställning av systemgodkännanden

Ladda ner översikt med aktuella systemgodkännanden

 

Branschbroschyren "Läcker design Vattentäta konstruktioner"

Ladda ner

 

BBV - Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Unidrain uppfyller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum: BBV (ersätter PER:s Branschregler).
Byggkeramikrådet
Ladda ner

 

VVS-installatörernas branschregler : Säker Vatteninstallation

Unidrain uppfyller branschregler : Säker Vatteninstallation.
Säker Vatteninstallation
Ladda ner

 

GVK´s branschregler : Säkra Våtrum

Unidrain uppfyller branschregler : Säkra Våtrum.
GVK
Ladda ner

 

Swedcert Typgodkännande

Unidrain avloppssystem är typgodkänt av Swedcert för våtrumssäker placering mot vägg.
Ladda ner

 

Boverkets Byggregler

Unidrain uppfyller myndighetskraven i Boverkets Byggregler, BBR.
Länk till Boverket

 

Unidrains unika konstruktion är patenterad i Europa och patentsökt i ett
flertal andra länder i övriga världen.

 

Unidrain är ett registrerat varumärke.